Image by Luis Tosta

Vand - info

Vand - aflæsning, tilslutning og meget mere..

Stort vandforbrug i foreningen kan ikke forklares

I forbindelse med opgørelsen af foreningens vandforbrug har bestyrelsen konstateret, at der også i 2021 har været et betydeligt vandspild, dvs. forbrug af vand, der ikke kan henføres til haveejernes aflæste forbrug eller forbruget i servicehuse.

 

I lighed med årene 2019 og 2020 kan det konstateres, at der er et vandforbrug på ca. 1.500 kubikmeter, der ikke kan knyttes op på haveejerne. Dette forbrug svarer til 80.000 kr., som hældes i jorden hvert år. Dette er miljømæssigt uacceptabelt og er derudover ret dyrt. Det kan derfor ikke fortsætte.

 

Bestyrelsen har været i kontakt med Erik fra den tidligere bestyrelse og kan konstatere, at der tidligere er gjort et pænt stykke arbejde for at lokalisere evt. brud, huller, revner mv. i vores rørsystem, der kunne forklare det store vandspild. På trods af gode forsøg fra forskellige private virksomheder, der netop har som speciale at lokalisere evt. brud på vandledningsnettet, er der indtil nu ikke fundet nogle brud, der kan forklare vandspildet.

 

Undersøgelser af årsager til det store vandspild kræver, at vandet bliver lukket

Bestyrelsen vil fortsætte det gode samarbejde med Erik og afsøge andre muligheder for at lokalisere et brud eller anden årsag til det store vandspild. Vi vil bl.a. iværksætte en tryktest af vores rørsystem. Dette vil ske i løbet af denne vintersæson.

 

En tryktest vil kræve, at vandet lukkes, og at der også lukkes for hanerne i samtlige haver for en periode. For at undgå, at nogle haveejere ved et tilfælde kommer til at åbne for vandet i haven, vil samtlige haner i brøndene derfor blive plomberet. Alle haveejere får information om, at man ikke må åbne for vandet.

 

Bestyrelsen forventer, at alle haveejere vil følge de udmeldte retningslinjer og medvirke positivt til undersøgelsen, så vi kan undgå udgifter til vand og vandspild fremover. Det er unødvendigt at sige, at skulle man bryde plomben og derved ødelægge testen - så vil den/de havejere få en regning for udførsel af en ny test.

 

Den videre proces

Bestyrelsen vil fortsætte analysearbejdet med henblik på at lokalisere, i hvilke områder vandspildet er størst. Vandet blev gravet ned ad 2 omgange, og der er således 2 områder.
 

Bestyrelsen vil:

  • tage kontakt til et relevant firma med henblik på, at få udarbejdet en plan for tryktest af vandforbruget

  • i god tid udsende informationsmateriale til haveejerne om tidspunkt for test

  • lukke for vand og plombere vandhanerne i de berørte områder i en periode

  • gennemføre test og analyse af resultaterne - foretage nye test, hvis dette er påkrævet

  • melde kart ud til haveejerne, når der igen kan åbnes for vandet og plomber kan fjernes. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at testen kan være til gene for de haveejere, der kommer i haverne i vinterperioden, hvor testen kommer til at foregå. Bestyrelsens råd vil være at blive hjemme i den forhåbentlig korte testperiode.

 

Bestyrelsen vælger dog at fastholde gennemførslen af testen både ud fra miljømæssige og økonomiske hensyn. Derudover er vinterhalvåret den bedst egnede periode, idet der på dette tidspunkt er færrest haveejere, der benytter haverne.

 

Mere information følger.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Vandaflæsning

Man skal nu indsende sin vandaflæsning via vores hjemmeside - der vil stadig komme en email ud til hver med information om, hvornår og hvordan man aflæser og indtaster sine tal. Denne information kommer ud til efteråret 2022.

Haveforeningens vicevært Poul Pøhlsgaard kan i perioden 1. april til 31. oktober kontaktes på 25 36 58 98 vedr. praktiske spørgsmål eller problemer vedrørende vand. 

OPDATERET LISTE tirsdag d. 9.11.21 - her er listen over alle de aflæsninger vi dags dato har modtaget. Står dit have nr. IKKE på listen har vi ikke modtaget din aflæsning. Se listen her 

Vandaflæsning 2021 - udfyld nedenstående formular:

 

 

Vand i vintersæsonen

I vintersæsonen kontaktes bestyrelsen via bestyrelsen@hf-cnm.dk ved mere overordnede spørgsmål. I forbindelse med vand kontaktes ligeledes bestyrelsen.

Regler for og instruks til haveejere vedrørende måler(vand-)brønd, WC, kloak mm.:
Regler for vandmålere, vand i haven og tekniske installationer fremgår af § 17 i vedtægterne, 4.0 i reglementet og § 6 i deklarationen med Gladsaxe Kommune.

Derudover skal denne instruks følges (Tak til haveejer Morten Nyboe Larsen for instruksen): 

Målerbrønd
Indføring af tilslutning fra hus, skal indføres i brønd minimum 1,2 meter under terræn og føres til ventil nedefra. (se tegning) - Installation af vandledning skal udføres af autoriseret VVS-installatør. OBS. Låget på målerbrønden er isoleret og må ikke skiftes til et låg, der ikke er isoleret.

 

Til- og frakobling kobling af vand
Se instruktion her

 

Kloak
Tilslutning af kloak må kun ske til rensebrønd, og man må ikke tilslutte kloak til stikledning mellem rensebrønd og hovedkloak i vej. - Installation af kloak skal udføres af autoriseret kloakmester.

 

WC
På grund af lavt fald på kloak i vej, må toiletter ikke bruge spare funktion og skal minimum skylle med 4 liter. Hvis der bruges toiletter med lavt skyl, vil der være risiko for at hovedkloakken tilstoppes.

Vejledning til betjening og lukning af ISIFLO vinkelventiler
Se instruktion her

 

Vandinfo - tidligere

18. november 2020

Vandregnskabet er nu opgjort ud fra de afleverede aflæsninger fra hver have. De resterende haver, som ikke har afleveret måleraflæsning, vil få en regning for et skønnet forbrug på 50 m3 - jvf. vedtægternes paragraf 17.7. Prisen for 1 km3 er ca. 54 kr.

 

25. august 2020

I dag er udsendt det årlige vandaflæsningsbrev. Klik her. Husk, det er dig selv som haveejer, der skal aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen til bestyrelsen senest d. 5. november. Aflæs f.eks., når du flytter hjem fra kolonihaven ved sæsonophør d. 25. oktober eller før.

  

15. november 2020

Etapekort vedlægges her, til almindelig info. Klik her.    

Indsend din vandaflæsning for 2022 via nedenstående 
formular senest 10. august 2022

Tak for din vandaflæsning 2021