pexels-sevenstorm-juhaszimrus-381739.jpg

Seneste nyt fra bestyrelsen

Resultat af afstemningen vedr. Fælleshuset på forpladsen

Kære Haveejere

 

Mange tak for jeres velvilje til at deltage i Bestyrelsens undersøgelse af, om huset på pladsen skal renoveres eller nedrives. Vi er glade for den store svarprocent samt de mange kommentarer, der er kommet.

 

Vi kan se, at haveejernes holdning stort set er ligelig fordelt mellem en renovering eller en nedrivning. Bestyrelsen tolker dette som udtryk for, at der ikke er stærke bånd eller følelser hos haveejerne i forhold til det gamle hus. Bestyrelsen vil derfor gå videre i processen og få vores rådgiver til at opstille budget for de forskellige scenarier - renovering, nedrivning eller bygning af nyt hus.

 

Mange har spurgt til, om huset kun skal bruges til kontorfaciliteter for Bestyrelsen, eller om huset kan omdannes til en form for fælleshus for foreningen. Som meldt ud tidligere vægter bestyrelsen fællesskabet meget højt, hvorfor Bestyrelsen igen senere vil spørge haveejerne i forhold til jeres tanker om, hvad huset skal bruges til.

Bestyrelsen overvejer ligeledes, at et af scenarierne kunne være en renovering af forpladsen.

 

Af hensyn til overskueligheden vil scenarierne blive opdelt i forskellige kategorier, hvor man vil kunne krydse af. 

 

Vi ser frem til at høre jeres holdning og jeres input

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Se resultatet af afstemningen her

Bestyrelsen beder haveejerne komme med input til Fælleshuset

 

Kære haveejer

 

Som bekendt er foreningens hus ved parkeringspladsen angrebet af skimmelsvamp. Boligen i stueetagen har derfor ikke være benyttet i en længere periode. Bestyrelsen bruger stadig kontoret på 1. sal.

 

Vi har fået udarbejdet en rapport af en ekspert inden for skimmelsvamp. Ifølge den kan huset godt renoveres.
Der er for bestyrelsen at se 2 veje at gå::

- at bevare huset og renovere det

- at rive huset ned og bygge et nyt

 

Inden vi går videre med dette og indhenter tilbud og priser, vil vi gerne høre alle haveejeres mening om, hvad I vil foretrække. Vi vender senere tilbage til, hvad resultatet af spørgeskemaet blev.

Svarene i spørgeskemaet er ikke offentlige, og resultatet af spørgeskemaet, vil blive offentliggjort som et samlet resultat. 

 

Bestyrelsen vil bruge jeres input til at stille et bedre kvalificeret forslag på den kommende generalforsamling. 

 

Vi ønsker, at alle svarer i det videst mulige omfang, så sms din nabo eller slå det op på Facebook, så vi kan få flest mulige med! Deadline for indsendelse af dit svar er 9.12.21 - Afstemningen er nu afsluttet!

Se skimmelsvamp rapporten her

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

06-10-2021

 

Ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2021

Læs referatet af den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 28. september 2021 her.

Der blev vedtaget 2 ændringer af foreningens vedtægter.

Den første ændring betyder, at forpagteren og dennes ægtefælle kan være medlem af foreningen samt eje et havelod (§ 16.4).

Den anden ændring vedrører generalforsamlinger, hvor formandens beretning ikke længere skal godkendes, men skal fremlægges ved formanden (§ 7.2, punkt 3).

Se de nye vedtægter her.

 

25. juni 2021

 

Vedtægter for HF Carl Nielsens Minde med ændringer vedtaget 21. juni 2021

Der blev på den ekstraordinære digitale generalforsamling vedtaget ændringer af disse punkter i vedtægterne:

§ 3.5.1, § 6.3,  § 7.2, §§ 8.2 - 8.3, § 17.3 og § 17.7.

 

Ændringerne er skrevet ind i en ny udgave af vedtægterne. Her ses en udgave, hvor rettelserne er markeret med gult. De nye vedtægter findes under fanebladet vedtægter.

 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen

 

 

 23. juni 2021

 

Nyt fra bestyrelsen juni 2021

 

23. juni 2021

 

Kære haveejere!

 

Som bekendt var der ikke tilstrækkeligt med stemmeberettiget, der afgav deres stemme på den digitale GF, der blev afhold i maj 2021. Derfor var der en række vedtægtsændringspunkter, som skulle til fornyet afstemning.

 

Disse 7 punkter blev sendt til fornyet afstemning med henblik på, at opnå en endelig godkendelse ved en digital GF afholdt den 19-21 juni - 2021.

 

Her var der 83 havejere, der stemte digitalt, og 1 brevstemme. Som det fremgår af vedhæftede bilag opnåede alle 7 forslag en endelig godkendelse, idet der var almindelig flertal for dem. I vedhæftede bilag fremgår det, hvorledes de forskellige stemmer er afgivet

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

22-06-2021

Problem med planlægning af fællesarbejde

 

Kære med-kolonister

 

Vi har i de seneste år, haft det lidt frit med at bytte dato indbyrdes, eller at møde op på en anden dag, end den der stod i listen, hvilket medførte, at mange dage var der for få, der mødte op, og andre dage for mange. Det har gjort det rigtigt svært for vores vicevært Poul, at planlægge arbejdet. Det er et stort spild af god arbejdskraft, til vores fælles bedste, da der ofte er sendt nogen hjem før tid, når der ikke var arbejde nok til de fremmødte, og andre gange måtte arbejdsopgaver springes over.

 

Vi har derfor fra starten af denne sæson, besluttet at vi ikke , vil administrere det så frit. Vi har så også tilbudt dem der ikke mødte op, en anden dato, uden afgift for at udeblive. Vi vil gøre opmærksom på, at en udeblivelse koster 1.500 kr.

 

Vi oplever, at rigtig mange udebliver (den 8. juni var der 7). Hvis det fortsætter, har vi ikke pladser nok til alle, og det betyder afgifter til dem, der ikke har deltaget, når sæsonen er slut.

 

Vi skal derfor bede jer om, at I i god tid skriver til faellesarbejde@hf-cnm.dk og bede om at bytte dato, hvis I er forhindret.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

21. juni 2021

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen juni 2021 -   Støj fra naboen - hvad kan vi gøre? 

 

 

12. juni 2021

 

Bestyrelsesreferat 1.. juni 2021

 

17. maj 2021

 

Kære haveejere

Novafos nærmer sig en afslutning på deres renovering af vandledningen til haveforeningen, og det betyder, at de snart kobler den nye ledning på vores vandsystem. Det betyder, at der er i morgen formiddag vil være et par timers nedsat vandtryk i hanerne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

17. maj 2021

 

Reglement for HF Carl Nielsens Minde med ændringer vedtaget 10. maj 2021

Der blev på den ekstraordinære digitale generalforsamling vedtaget ændringer af disse punkter i reglementet:

 

2.1.1 Havens indretning

2.2.1 Træer og buske

6.0 Støj

11. Påtaler, afgørelser og undtagelser

 

Ændringerne er skrevet ind i reglementet. Reglementet findes under fanebladet vedtægter.

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

11-05-2021

Kære Haveejere

 

Der havde indsiget sig en fejl i tabellen over resultatet af afstemningen. Forslag 5.1 fremsår som, at det er vedtaget, men man kan se, at der er flere der har stemt nej end ja. Forslaget er derfor naturligvis ikke vedtaget.

Bestyrelsen beklager, at vi ikke har fangede den fejl og takker de haveejere, der har gjort bestyrelsen opmærksom på dette.

Fejlen er rettet og der er lagt en opgørelse på hjemmesiden  Tryk her
 

 

10-05-2021

 

Kære haveejere

 

Tak for jeres deltagelse i den digitale ekstraordinære GF 2020, hvor de punkter, som ikke blev behandlet på den ordinære GF 2020 kunne blive behandlet.

 

Der foreligger nu et afstemningsresultat, som bestyrelsen hermed offentliggør på foreningens hjemmeside. 

Det fremgår, at 29 forslag (rød farve) ikke er vedtaget, 7 forslag (orange farve) er foreløbigt vedtaget og 7 forslag (grøn farve) er endeligt vedtaget.

 

Der er vedtaget 7 forslag til ændring af foreningens reglement. Reglementet vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen udsender det nye reglement, så snart ændringerne er foretaget. For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at forslag 2.0, 2.1 og 2.2. er ændringer af reglementet og ikke vedægterne, som det ellers fremgår af forslagsstillers tekst. 

 

Desværre var der ikke tilstrækkeligt med haveejere, der afgav stemme således, at vedtægtsændringerne kunne stemmes igennem ved første forsøg, idet kun 115 haveejere afgav deres stemme.

 

Foreningens vedtægter § 7.9 foreskriver, at forslag om vedtægtsændringer kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede (svarende til 174 medlemmer), og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

Er der ikke mindst 1/3 af medlemmerne til stede, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget vedtages med almindeligt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

 

For så vidt angår forslagene om vedtægtsændring, var der jf. ovenfor kun 115 afgivne stemmer, hvorfor reglen om fremmøde af 2/3 af medlemmerne ikke har været opfyldt. Ligeledes skulle 2/3 af de fremmødte (svarende til 77) stemme for. Nogle af de 43 forslag er på denne baggrund ikke vedtaget

Det betyder, at bestyrelsen meget hurtigt vil indkalde til endnu en digital GF, hvor der kun kan stemmes ja eller nej til de syv (7) forslag, som blev vedtaget foreløbigt. Bestyrelsen ser det som en fordel og yderst tidsbesparende at afholde denne afstemning digitalt, idet haveejerne sparer et fremmøde, hvor der ikke vil være mulighed for andet end at stemme ja eller nej.

 

Bestyrelsen kan derudover oplyse, at der arbejdes intensivt på, at der snarest kan afholdes en fysisk GF 2021. Mere konkret info vil blive meldt ud lige så snart den foreligger.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

07-05-2021

 

"Kære med-kolonister,

 

Vi har brug for jeres hjælp!

Vi er kun lige startet på sæsonen, og allerede nu oplever vi problemer med affald. Der er desværre medlemmer i vores forening, der ikke kan finde ud af at sortere deres affald, køre på lossepladsen med storskrald (og dermed blot sætter det ved siden af en tilfældig container) eller vente med at smide deres affald ud, skulle en container være fyldt. 

Det har været et gentagende problem igennem årene, og det er både til stor gene, og dyrt for os alle, og vi kan risikere en stigning i haveleje for at kunne dække de ekstra kørsler det kræver.

 

Derfor kunne vi godt tænke os at høre jeres forslag til, hvad vi sammen skal gøre for at finde en løsning på dette? Vi ser frem til at modtage jeres forslag, og håber at 2021 bliver året, hvor vi knækker koden på denne problematik. 

 

Rigtig god weekend

 

Sommerhilsner fra,

Bestyrelsen CNM

13-04-2021

Bestyrelsens adgang til haverne

Bestyrelsen har drøftet, hvornår den har brug for at komme på besøg i medlemmernes haver og har besluttet, hvad der er god adfærd fremover. Se hvornår bestyrelsen har brug for adgang til haverne, hvad vi forstår som god adfærd og baggrunden for vores initiativ Her

13-04-2021

Bestyrelsen har fastsat supplerende bestemmelse til vedtægterne for HF Carl Nielsens Minde

 

Der er ikke længere krav om vurdering ved ændring/ sletning af navn på medlemsbeviset

Bestyrelsen har besluttet at fastsætte en supplerende bestemmelse til § 3.5.1 i vedtægterne om overdragelse af medlemskab. Det kan bestyrelsen gøre ifølge vedtægternes § 5.2. Den supplerende bestemmelse skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

 

Begrundelsen er, at vi fremover vil følge Kolonihaveforbundets vejledning. Ifølge Kolonihaveforbundet er ændring/ sletning af medlemmer på medlemsbeviset ikke overdragelse, og der er således ikke er krav om vurdering i disse tilfælde. Fordelen er, at vi fremover, fx i tilfælde af skilsmisse, dødsfald eller fraflytning kan få optaget tvangs-/ livsarvinger på medlemsbeviset uden at skulle betale for vurdering. Ændring af medlemsbeviset vil dog fortsat koste et gebyr.

 

Her er ændringen. Den supplerende bestemmelse er vist med fed skrift:

 

  • 3.5.1

Foreningens medlemmer kan i levende live overdrage deres medlemskab til tvangs-/ livsarvinger.

Der skal foretages en vurdering forinden, på samme måde, som der sker ved salg (Kongresbeslutning 2008). Der er også tale om overdragelse, hvis to ejere bytter haver. Der skal betales gebyr for vurderingen.

 

Der er ikke tale om en overdragelse og ikke krav om vurdering i tilfælde af, at tvangs-/livsarvinger optages som 1 af de 2 tilladte medlemmer på medlemsbeviset ved det ene medlems fraflytning/sletning af medlemsbeviset eller ved uskiftet bo. En sådan ændring/ sletning af navn på medlemsbeviset kan foretages én gang, idet der altid skal vurderes, når alle navne på havebeviset skiftes ud.

 

Ved overdragelse og ændring af medlemsbeviset udarbejdes nye medlemsbeviser. Der betales gebyr for ændringen til det nye medlemsbevis.