top of page
Image by Sergey Shmidt

Havesyn 2024

Havesyn i CNM

Hvert år kommer Bestyrelsen (og havemedlemmer) en tur rundt i haverne til et såkaldt "havesyn". Dette skal gøres for at sikre, at alle haver lever op til vores fælles vedtægter, reglement og deklarationen med kommunen. Vi skal især se på, hvordan haverne er vedligeholdt, og om vi lever op til egne regler i reglementet (se vedtægterne § 8.11, deklarationen § 4 og reglementet punkt 2).

 

Vi kigger bl.a. efter følgende på vores runde: 

 

* Hækkens højde (max 180 cm i skel og 125 cm i vejsving) og tykkelse (max 20 cm fra stammen)

* Vedligeholdelse af areal ude ved vejen foran hæk

* Om der oplagres ting i haven i strid med reglerne, fx uindregistrerede motorkøretøjer og ting, der
   tiltrækker rotter og andre skadedyr

* Hvorvidt haven er forsynet med postkasse, og om havenummer er synligt

* Havelåge skal åbnes indad

* Hvorvidt træer og grene evt. er til gene eller fare for andre

* Generel vedligeholdelse så ens have ikke er til gene for naboen

 

Havesynet foretages en gang om året i juni/juli, men man skal selvfølgelig sikre, at ens have generelt fremstår i tråd med CNMs vedtægter og regler.

Tidslinje for havesyn

Havesyn 2024

Det er nu ved at være tid til det årlige havesyn, hvor Bestyrelsen kommer rundt og hilser på jer, og sikrer at haverne lever op til de fælles bestemmelser vi har i CNM.

Havesyn består i at gennemføre det årlige havesyn i haveforeningen, jf. vedtægterne § 8.11. Havesynet foretages i juli måned henover ca. 2-3 uger og gennemføres af medlemmer af Bestyrelsen.
 

Bestyrelsen vil have følgende fokus på nedenstående regler vedtaget i CNM:

 1) Havens generelle vedligeholdelse
 

2) Haverne skal være indhegnet med levende hegn og/eller hæk. Dette gælder dog ikke i bagskel (eller i tilfælde hvor der er sat unghæk og et hegn dermed er med til at værne om privatlivets fred samt rimelig beskyttelse mod fredskrænkelser jvf. Hegnslovens §10). Dog tillades hegn om hele grunden ikke, da det overstiger reglen om rimelig beskyttelse mod fredskrænkelser jvf. Hegnslovens §10.

 

Valg af hæk skal opfylde hegnslovens bestemmelse:

§ 4. Til levende hegn må ikke anvendes træer eller buske, som er giftige eller kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme.

    Stk 2. Forefindes i hegn træer eller buske, som er giftige, eller som kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme, kan naboen forlange disse fjernet.
 

 3) Hegn/hæk må max være 1,80 meter i højden. 1,25 meter ved vejsving i foreningen (1.5m fra midten til hver side skal hække klippes ved vejsving)

 

4) Foran hæk skal stykket til vejens asfalt holdes fri for ukrudt, eller være beplantet med bunddække
 

5) Træer, som er årsag til ulempe, gener eller fare for foreningens medlemmer, kan efter behandling og beslutning i bestyrelsen kræves besskåret af haveejer. " - se yderligere information i CNM Reglement 

 

6) Haverne skal være nummererede– synligt på havelåge eller tæt ved indgang
 

7) Ingen oplagring af haveaffald, ikke-indregistrerede motorkøretøjer eller campingvogne mv.

8) Hæk ved bagskel må max være 1,80 m (eks. Ferskenvej have 285 til 290) 

 

9) Hække inde i haven, skal overholde hegnslovens regel:

    § 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne      hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til            skellinjen…”.
 

10) Der må kun være én havelåge, og den skal åbne indad.
 

11) Bestyrelsen kan, ved meget høje træer (over 6 meter) forlange dem beskåret, hvis det generer naboer eller er til fare for andre.
 

Havesyn vil så vidt muligt blive foretaget fra vejen. Dog gøres opmærksom på, at ift. pkt. 2.5.1 i Reglementet har bestyrelsesmedlemmer til enhver tid fri adgang til haverne i embedsmedfør.
 

Påtaler:

Skulle der være haveejere, der mod forventning, ikke overholde de fælles regler, vil de blive pålagt en påtale og få 3 uger til at få orden i sagerne. Skulle de stadig ikke være bragt i orden, så vil der

blive udskrevet et gebyr på 1.500kr som opkræves sammen med havelejen via vores administrationsselskab WA.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på denne ændring af vedtægterne fra 2023: 

§ 6.1.2   Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, herunder når medlemmet i væsentlig grad misrøgter haven, så det er til gene for de øvrige medlemmer, og ikke trods påmindelse fra haveforeningens bestyrelse ophører hermed.

Ved gentagne påtaler om manglende vedligehold og opkrævning af afgifter (mindst 3 gange), kan bestyrelsen på medlemmets regning få udarbejdet en rapport fra Kolonihaveforbundets havekonsulenter, som kan fastslå, om haven er tilstrækkeligt vedligeholdt og sætte en gartner til at vedligeholde haven. Både konsulentrapport og gartner betales af medlemmet. Vurderes det, at haven er tilstrækkeligt vedligeholdt, skal foreningen dog betale konsulentrapporten.

 

Ud over bestemmelser om havens indretning mv. i foreningens vedtægter, reglement og deklaration

med Gladsaxe kommune skal hegnsloven overholdes, jf. § 4 i deklarationen.

Se hegnsloven her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/363
 

Vi glæder os til at komme rundt og hilse på jer alle
 

De bedste hilsner

Bestyrelsen CNM

Skærmbillede 2023-06-08 kl. 8.56.20 AM.png
bottom of page