top of page
Image by Sergey Shmidt

Havesyn 2022

Havesyn i CNM
 

Hvert år kommer Bestyrelsen (og havemedlemmer) en tur rundt i haverne til et såkaldt "havesyn". Dette skal gøres for at sikre, at alle haver lever op til vores fælles vedtægter, reglement og deklarationen med kommunen. Vi skal især se på, hvordan haverne er vedligeholdt, og om vi lever op til egne regler i reglementet (se vedtægterne § 8.11, deklarationen § 4 og reglementet punkt 2).

 

Vi kigger bl.a. efter følgende på vores runde: 

 

* Hækkens højde (max 180 cm i skel og 125 cm i vejsving) og tykkelse (max 20 cm fra stammen)

* Vedligeholdelse af areal ude ved vejen foran hæk

* Om der oplagres ting i haven i strid med reglerne, fx uindregistrerede motorkøretøjer og ting, der
   tiltrækker rotter og andre skadedyr

* Hvorvidt haven er forsynet med postkasse, og om havenummer er synligt

* Havelåge skal åbnes indad

* Hvorvidt træer og grene evt. er til gene eller fare for andre

* Generel vedligeholdelse så ens have ikke er til gene for naboen

 

Havesynet foretages en gang om året i juni/juli, men man skal selvfølgelig sikre, at ens have generelt fremstår i tråd med CNMs vedtægter og regler.

Tidslinje for havesyn

 

Havesyn 2022
 

Det er nu ved at være tid til det årlige havesyn, hvor Bestyrelsen kommer rundt og hilser på jer, og sikrer at haverne lever op til de fælles bestemmelser vi har i CNM.

Havesyn består i at gennemføre det årlige havesyn i haveforeningen, jf. vedtægterne § 8.11. Havesynet foretages i juli måned henover ca. 2-3 uger og gennemføres af medlemmer af Bestyrelsen.
 

Bestyrelsen vil have følgende fokus på nedenstående regler vedtaget i CNM:

 1) Havens generelle vedligeholdelse
 

2) Haverne skal være indhegnet med levende hegn og/eller hæk. Dette gælder dog ikke i bagskel (eller i tilfælde hvor der er sat unghæk og et hegn dermed er med til at værne om privatlivets fred samt rimelig beskyttelse mod fredskrænkelser jvf. Hegnslovens §10). Dog tillades hegn om hele grunden ikke, da det overstiger reglen om rimelig beskyttelse mod fredskrænkelser jvf. Hegnslovens §10.

 

Valg af hæk skal opfylde hegnslovens bestemmelse:

§ 4. Til levende hegn må ikke anvendes træer eller buske, som er giftige eller kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme.

    Stk 2. Forefindes i hegn træer eller buske, som er giftige, eller som kan give anledning til udbredelse af plantesygdomme, kan naboen forlange disse fjernet.
 

 3) Hegn/hæk må max være 1,80 meter i højden. 1,25 meter ved vejsving i foreningen (1.5m fra midten til hver side skal hække klippes ved vejsving)

 

4) Foran hæk skal stykket til vejens asfalt holdes fri for ukrudt, eller være beplantet med bunddække
 

5) Træer, som er årsag til ulempe, gener eller fare for foreningens medlemmer, kan efter behandling og beslutning i bestyrelsen kræves besskåret af haveejer. " - se yderligere information i CNM Reglement 

 

6) Haverne skal være nummererede– synligt på havelåge eller tæt ved indgang
 

7) Ingen oplagring af haveaffald, ikke-indregistrerede motorkøretøjer eller campingvogne mv.

8) Hæk ved bagskel må max være 1,80 m (eks. Ferskenvej have 285 til 290) 

 

9) Hække inde i haven, skal overholde hegnslovens regel:

    § 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne      hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til            skellinjen…”.
 

10) Der må kun være én havelåge, og den skal åbne indad.
 

11) Bestyrelsen kan, ved meget høje træer (over 6 meter) forlange dem beskåret, hvis det generer naboer eller er til fare for andre.
 

Havesyn vil så vidt muligt blive foretaget fra vejen. Dog gøres opmærksom på, at ift. pkt. 2.5.1 i Reglementet har bestyrelsesmedlemmer til enhver tid fri adgang til haverne i embedsmedfør.
 

Påtaler:

Skulle der være haveejere, der mod forventning, ikke overholde de fælles regler, vil de blive pålagt en påtale og få 3 uger til at få orden i sagerne. Skulle de stadig ikke være bragt i orden, så vil der

blive udskrevet et gebyr på 1.500kr som opkræves sammen med havelejen via vores administrationsselskab WA.
 

Ud over bestemmelser om havens indretning mv. i foreningens vedtægter, reglement og deklaration

med Gladsaxe kommune skal hegnsloven overholdes, jf. § 4 i deklarationen.

Se hegnsloven her https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/363
 

Vi glæder os til at komme rundt og hilse på jer alle
 

De bedste hilsner

Bestyrelsen CNM

Havesyn 2020

12. september 2020

Orientering om dialog med kommunen om træpolitik på kommunale områder.

 

30. juli 2020

I forbindelse med træer højere end 6 meter fremgår det af bestyrelsens referat af møde 11. juni 2020 om fristen for beskæring:

”Træbeskæring af træer over 6 meter, som påtales i forbindelse med havesyn 2020, skal (først) ske inden 1. oktober 2020 og derfor fritaget for kontrol primo august.”

Den 1. oktober er således også efter forventet afholdelse af ordinær generalforsamling den 14. september, hvor der bl.a. er stillet forslag ifm. reglementets paragraf  2.2.1. Et forslag om at ophæve 6 meters reglen blev stillet sidste år, men det faldt klart, da meget få havemedlemmer stemte for.  

 

Desuden er vi i dag af foreningens miljøgruppe - og tak for det - blevet gjort opmærksomme på, at Gladsaxe Kommune i 2019 har vedtaget en ny træpolitik. Link her, til info for alle. Det er desværre hverken noget kommunen eller andre har gjort foreningen opmærksom på eller sendt os.  

 

Krav om levende hegns max højde, inkl. evt. selvsåede træer, er fortsat 1,8 m. i skel, da det er fastlagt i deklarationen

 

21. juli 2020

Det årlige havesyn 2020 har medført en del snak rundt omkring. Vi har i bestyrelsen modtaget nogle overordnede spørgsmål - mange tak for dem - og vi giver her dels en orientering og dels nogle bud på svar og muligheder. Klik her.

 

24. juni 2020

HUSK Havesyn 2020 gennemføres i uge 27 og 28 (mandag d. 29. juni - søndag d. 12. juli).

Vi har udarbejdet en oversigt over retningslinjer (s. 1) samt illustrerer med en række eksempler (s. 2-10), hvad de enkelte punkter indebærer. Klik her.

Har du spørgsmål direkte til havesynsudvalget, så skriv til havesyn@hf-cnm.dk

 

26. april 2020

Havesyn 2020

Havesyn gennemføres i uge 27 og 28 (mandag d. 29. juni - søndag d. 12. juli). Læs opslag her. 

Havesyn foretages som noget nyt i år i hold bestående af 1 bestyrelsesmedlem og 1 haveejer.

Man kan som haveejer med fordel allerede nu være opmærksom på følgende to ting:

For højt træ / for høje træer: Sidste år i 2019 fik en række haveejere påbud om at bringe dette i orden (ikke inden for 3 uger, men) inden havesyn 2020. Dette forventes således at være sket senest d. 28. juni 2020.

Levende hegn: Ved møde med kommunen primo august 2019 kom der klar udmelding om, hvad der accepteres ifm. deklarationens krav om levende hegn i skel. Det er efterfølgende meldt ud flere gange. og ligger også på hjemmesiden. Læs mere her. Hvis man skulle være i tvivl i forbindelse med egen have, så skriv til bestyrelsen evt. ledsaget med foto, så vejleder vi gerne.

Jf. iøvrigt vedtægternes paragraf 8.11. om Havesyn.

Havesyn tidslinje.jpg
bottom of page