top of page
pexels-anna-shvets-5230970.jpg

Salg af haver

Jeg skal sælge mit kolonihavehus – hvad skal jeg gøre?

Du skal henvende dig til foreningens byggesagsudvalg og foreningens administrationsselskab WA.

1. Køb og salg varetages af Wind Administration Aps    

Adresse: Havneholmen 21, 5. sal, 1561 København

Fast rådgiver: Henriette Hammer Lyngby

Telefon: +45 32 64 46 08. Kontortid: 9.30-12.00 og 13.00-14.30.

E-mail: hl@wadm.dk   

Hjemmeside: http://wadm.dk/

 

WAs priser pr. 1. januar 2024

Medlemsbevis 800 kr. (tidligere 750 kr.) - opkræves hos køber
Tingbogsattest 500 kr. (tidligere 465 kr.) - opkræves hos sælger

Afregning evt. rettighedshavere v/tinglyst pant 1.800 kr. (tidligere 1.500 kr.) - opkræves hos sælger

Ændringer til overdragelsesaftalen, herunder ændringer til overtagelsesdagen - eller køber alligevel ikke ønsker at indgå handlen - efter at overdragelsesdokumenterne m.v. er udarbejdet og fremsendt/underskrevet 2.900 kr. (tidligere 2.700 kr.) - opkræves hos sælger

Udstedelse af evt. adkomsterklæring til bank til brug for tinglysning af pant 2.450 kr. (tidligere 2.140 kr.) - opkræves hos haveejer. 

2. Overdragelsesvejledning og skema

Her er en oversigt over procedure/ vejledning ved salg af have. Klik her (opdateret pr. 12.03.2024).

 

Alle salg starter med, at man som haveejer (og sælger) henvender sig til 

Byggesagsudvalget via mail: byggesager@hf-cnm.dk.

Endvidere får sælger udarbejdet en el-rapport.

Byggesynsudvalget udarbejder et byggesynsnotat om, hvorvidt alt er, som det skal være i henhold til reglerne. D
erefter sendes godkendt byggesynsnotat videre til vurderingsudvalget vurdering@hf-cnm.dk.

Vurderingsudvalget tager kontakt til haveejer og udarbejder en vurderingsrapport.
Først derefter, når alle dokumenter er samlet, kontakter sælger i samarbejde med køber Wind Administration (WA)

3. Hjælpeskema (uddrag af dokument ovenfor) i redigerbart format i forbindelse med salg. Her kan man indskrive de relevante oplysninger direkte i skemaet til videresending.

Klik her.

 

Herudover kan man orientere sig i Kolonihaveforbundets "Vejledning om køb og salg af kolonihaver".

 

I forbindelse med salg af have skal al skyld til haveforeningen være afviklet enten før eller i forbindelse med selve salget.

Forud for salg skal haven besigtiges af byggesagsudvalget, der skal sikre bebyggelsens lovlighed. 

Når bebyggelsen er godkendt i overensstemmelse med kommunens og foreningens deklaration og byggeregler, skal haven vurderes.

Vurderingsregler kan ses på Kolonihaveforbundets hjemmeside - Klik her

Vurderingsudvalget nedfælder vurderingen i en rapport, som sendes til sælger, når denne har betalt vurderingsgebyret.

Vurderingsrapportens samlede vurdering er gældende i 12 måneder fra vurderingsdatoen.

 

Ved salget danner vurderingsrapporten grundlag for havens værdi. Vurderingsudvalgets resultat er salgssummen + evt. løsøre.

Værdien af løsøre kan max. udgøre 20 % af vurderingssummen dog  max 65.000 kr.. Salg af bebyggelsen kan ikke betinges af forpligtelse til samtidig køb af løsøre. En køber er altså ikke forpligtet til at købe løsøret, og sælger kan ikke stille som betingelse, at køber skal købe løsøret.

 

Salgsprisen
Salgsprisen afhænger af, hvad din kolonihave er vurderet til - se mere om vurdering her.

Værdien er i store træk en sum af:

1. Værdi af bebyggelse og have, som vurderes efter Kolonihaveforbundets regler (varierer efter havens og bebyggelsens stand)

Hertil lægges

2. Værdi af kloakken (fast beløb på 109.000 kr. pr. have 1/522-del)

3. Andel af værdi af fælles arealer og bygninger (fast beløb pr. have 1/522-del). Denne værdi er valuarvurderet.

4. Andelsmæssig grundværdi pr. m2 (varierer efter havens areal). Denne værdi er valuarvurderet.

Hertil kommer forskellige mindre beløb i forbindelse med med overtagelsen, herunder indmeldelse i haveforeningen på 1.000 kr. Man kan godt sælge til en lavere pris, end haven er vurderet til, men ikke til en højere pris.

På generalforsamlingen 28. marts 2023 blev det besluttet, at værdien af foreningens ejendom skal ske på grundlag af en valuarvurdering. Valuarvurderingen blev fastsat for regnskabsåret 2023 på ekstraordinær generalforsamling 17. august 2023. Valuarvurderingen, og hvad den betyder for værdiansættelse af de enkelt have, er udsendt til alle medlemmer og kan i øvrigt rekvireres hos foreningens administrationsselskab WA. Foreningen tager hvert år på generalforsamlingen stilling til valuarvurderingen, der således kan variere fra det ene år til det andet.

Medlemsbevis og krav til de nye ejere

Købere af en kolonihave, dvs. nye medlemmer af foreningen, skal godkendes af bestyrelsen og være personligt myndige.
 

Nye medlemmer skal bl.a. leve op til bopælskravet i lov om erhvervelse af fast ejendom, § 1:
§ 1. Personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som ej heller tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kan kun med justitsministerens tilladelse erhverve adkomst på fast ejendom her i landet. 
Det betyder, at en køber af en kolonihave enten skal have fast bopæl i Danmark på købstidspunktet eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år. Hvis en køber ikke opfylder et af de ovenstående krav, kan køber i visse tilfælde opnå dispensation fra reglerne. Det er Justitsministeriet, der giver dispensation. Kravet gælder både for udlændige og danske statsborgere.

 

Den nye ejer får et medlemsbevis, der viser, at den nye ejer nu er medlem af HF Carl Nielsens Minde og derved har erhvervet brugsretten til en af de på foreningens ejendom etablerede kolonihaver.

 

Haver til salg

Bestyrelsen, foreningen og forbundet ligger ikke inde med en liste over haver til salg. Det kan anbefales at holde øje med opslagstavlen ved købmanden, hvor det kan ske, at der hænges information op om haver til salg.

bottom of page