top of page
Haver__12_.jfif

Vurderinger

En have vurderes på denne måde

1. Værdi af bebyggelse og have efter Kolonihaveforbundets regler (varierer efter havens og 
    beby
ggelsens stand)

Hertil lægges:

2. Værdi af kloakken (fast beløb pr. have 1/522-del)

3. Andel af værdi af fælles arealer og bygninger (fast beløb pr. have 1/522-del). Denne værdi er valuarvurderet.

4. Andelsmæssig grundværdi pr. m2 (varierer efter havens areal). Denne værdi er valuarvurderet.

Ønske om vurdering modtages løbende

Som haveejer kan man ønske en vurdering enten forud for et salg eller af andre grunde.

Vurderinger gennemføres af Vurderingsudvalget i CNM.

 

Vurderingsudvalget består af et antal valgte haveejere: Per Høgh Andersen, Kathrine Hammerich, Jens Hjortdal, Lars Andreasen, Gerti Fledilius-Schütz, Gitte Thomsen, Annette Pilegaard og Jørn Larsen.

Sekretær for vurderingsudvalget er haveejer Linda H. Andersen. Der er valg til vurderingsudvalget hvert andet år, næste gang i 2024.

 

Den aktuelle pris for en vurdering er 2.000 kr.

 

Forud for en vurdering skal bebyggelsen besigtiges af Byggesagsudvalget. Læs mere under fanebladet: Byggesager.

 

Rækkefølgen for henvendelser om vurdering er:

1. Byggesagsudvalget. Henvendelse fra haveejer sker via byggesager@hf-cnm.dk eller ved fremmøde i kontortiden.
 

2. Vurderingsudvalget får direkte besked fra byggesagsudvalg, når bebyggelsen kan betegnes som Godkendt. Vurderingsudvalget tager derefter direkte henvendelse til haveejer med henblik på aftale om vurderingsbesøg i haven.
 

Haver, der ønsker en vurdering, skal få en autoriseret elektriker til at udføre en el-rapport (Stærkstrømsregulativet, afsnit 6). Hvis der konstateres fejl og mangler i forbindelse med udarbejdelse af el-rapport, skal disse fejl og mangler udbedres, og det skal fremgå af en faktura. Både el-attesten og faktura for udbedring af evt. fejl og mangler fremsendes til vurderingsudvalget vurdering@hf-cnm.dk inden fastsættelse af vurderingsdato.

3. Ved evt. ønske om salg: haveejer kontakter Administrationsselskabet W.A. Læs mere under fanebladet: Salg af haver.

 

Processen ved en vurdering er:

 1. Havemedlemmet ønsker en vurdering.
   

 2. Inden vurdering kan gennemføres og en dato for besøg fastsættes, skal bebyggelsen besigtiges af Byggesagsudvalget. "Haven og bebyggelsen skal være lovlige, inden der kan vurderes." Og "Hvis bebyggelsen ikke overholder gældende regler, skal ejeren lovliggøre forholdene inden vurdering kan foretages". (Kolonihaveforbundets vurderingsregler, afsnit 3.). - Kravet om lovlighed gælder også, når der er sket ændringer på bebyggelser, der i 2000 fra Gladsaxe Kommune har fået betegnelsen Ikke godkendt eller Dispensation på bygningstegninger i forhold til bebyggelsen på det tidspunkt.
   

 3. Byggesagsudvalget foretager en besigtigelse af haven og udfærdiger et dokument over haven med afgørelsen ”Godkendt” eller ”Ikke godkendt”
   

 4. Hvis haven får betegnelsen ”Godkendt” sendes besked til haveejer og samtidig besked til vurderingsudvalget om, at der kan fastsættes en vurderingsdato.
   

 5. Hvis haven får betegnelsen ”Ikke godkendt”, sendes afgørelsen til havemedlem om, hvad der ikke kan godkendes, og hvad der skal gøres, før en vurdering kan iværksættes.
   

 6. Kommunen eller bestyrelsen kan i særlige tilfælde tildele en dispensation. 
   

 7. Når et havemedlem melder tilbage, at ændringen er foretaget, sendes Byggesagsudvalget ud på endnu en besigtigelse for at sikre, at manglen er udfærdiget.
   

 8. Derefter informeres vurderingsudvalget om, at vurdering kan foretages.
   

 9. Vurderingsudvalget besøger haven og udarbejder en vurderingsrapport.
   

 10. Vurderingsrapporten sendes til haveejer og samtidig til bestyrelsen. 
   

Mulighed for anke en vurdering

Der er mulighed for at anke en vurdering: 

”En anke skal afleveres til foreningens bestyrelse eller kredsen, som skal sørge for, at anken kommer videre til kredsens anke-vurderingsudvalg. En anke over vurderingen skal være fremsat senest 14 dage efter modtagelse af vurderingen. Ankeudvalget kan fastsætte et gebyr for behandling af ankesagen.

Anken kan alene dreje sig om den foretagne vurdering og værdiansættelse af have og bebyggelse. Ankeinstansens afgørelse vedrørende den foretagne værdiansættelse er bindende for alle parter, som er berørt deraf, og kan ikke påklages.”
(Kolonihaveforbundets vurderingsregler, afsnit 4).

 

Ønske om anke sendes til bestyrelsen, der kontakter kredsen, hvis ankeudvalg foretager en ny vurdering. Haveejeren skal selv betale for at få vurderet igen gennem ankeudvalget.

 

Vurderingsregler

Du kan læse mere om vurderingsregler mv. på Kolonihaveforbundets hjemmeside Klik her

bottom of page