top of page
Image by Antonino Visalli

Godt naboskab i CNM

Støj fra naboen – hvad kan vi gøre?

Sommeren er skøn med hygge og arbejde i haverne – men nogle gange også med støjende adfærd, som kan genere din nabo.
 

Bestyrelsen modtager af og til klager over nabostøj, fx høj musik, råben og skrigen og larmende redskaber. Vi skal derfor opfordre alle til at vise hensyn og erindre om de regler, vi i fællesskab har vedtaget:
 

Foreningens regler om støj og godt naboskab
Enhver har pligt til at bidrage med ro, orden og god behandling af fællesskabet inden for foreningen (foreningens reglement pkt. 5.1).

 

Brug af enhver form for radio, TV, højttalere og lignende skal ske under hensyntagen til andre haveejere i foreningen (pkt. 6.1).
 

Brug af plæneklippere samt brug af støjende værktøj eller udstyr er ikke tilladt

 • På hverdage før kl. 9 og efter kl. 20

 • På lørdage før kl. 9 og efter kl. 16

 • På søn- og helligdage før kl. 9 og efter kl. 12.
   

Undtaget herfra er dog fællesarbejde og lignende under bestyrelsens ansvar (pkt. 6.2).
 

Bestyrelsens råd til haveejere om nabostøj
1. Tag tidligt en snak om støj med din nabo

Det er altid en god idé at hilse på naboen, og det kan samtidig være en anledning til at tale om nabostøj. For det er lettere senere at håndtere eventuelle problemer med støj, hvis man fra starten har talt om hinandens behov og grænser: Hvornår er det vigtigt for jer med ro? Og hvornår er det OK, at der er lidt larm?

Vi bor tæt i foreningen, så vi må skabe en fælles forståelse for, at det er en naturlig del af naboskabet, at man kan høre hinanden.
 

2. Tal med din nabo, hvis du er generet af støj

Lad ikke irritation over støj fra naboen vokse sig stor. Tag hurtigt kontakt til naboen og forklar konkret og konstruktivt, hvilken støj der generer dig.

Måske er det en bestemt lyd, eller måske er det varigheden og volumen af lyde midt på dagen, som generer dig. Måske er din nabo slet ikke klar over, at du kan høre ham eller hende. Derfor er det bedre at forklare, hvordan og hvorfor du oplever gener end at fortælle, hvad du synes, naboen gør forkert. På den måde inviterer du til, at I kan tale om fælles løsninger - kan fx musikken og stemmerne dæmpes, kan vinduer og døre blive lukkede, eller kan fliskværnen flyttes til et andet sted i haven?
 

3. Afprøv praktiske løsninger

Der er flere muligheder for at dæmpe støjen. Prøv dem af i dialog med naboen.

Du kan selv gøre meget for at begrænse generne af din egen støj og bevare et godt naboskab:

 • overholde foreningens regler om støj og godt naboskab

 • lydisolere din bolig

 • begrænse støjen til dagtimerne

 • lukke vinduer og døre

 • spille musik inden for eller bruge hovedtelefoner

 • varsle naboerne i god tid, fx når du skal holde fest, bruge larmende redskaber og lignende.
   

4. Hvad kan bestyrelsen gøre, hvis du klager skriftligt til bestyrelsen?

Hvis forsøg på dialog eller praktiske løsninger ikke er lykkedes, kan du overveje at sende en skriftlig klage til bestyrelsen over nabostøjen. Men inden du gør det, er det en god idé først at tænke over:

 • Har jeg talt med min nabo og gjort opmærksom på støjen? Naboen vil ofte hellere høre om problemet fra dig end fra bestyrelsen.

 • Har vi afprøvet flere praktiske løsninger?

 • Er der flere end mig, der er genereret af støjen?
   

Erfaringen viser, at klager kun i sjældne tilfælde fører til en juridisk sag. Det vil ofte kræve, at den anklagede har overtrådt reglementet eller Ordensbekendtgørelsen betydeligt og gentagne gange, og at flere medlemmer i haveforeningen underskriver klagen.
 

Når bestyrelsen modtager klager, vil vi henstille til de, der larmer, at det skal høre op. Vi kan også tilbyde konfliktmægling og fungere som neutral tredjepart, hvis det ikke er muligt på egen hånd at skabe en god dialog med naboen om støjgener. Ved konfliktmæglingen vil vi få de involverede til at mødes og lave konkrete aftaler om nabostøjen. Det er en god idé at involvere en konfliktmægler tidligt i en uenighed, så konflikten ikke bliver værre, og det bliver meget svært at finde gode løsninger.
 

5. Prøv at forstå din nabos klager

Det kan være meget ubehageligt at modtage såvel skriftlige som mundtlige klager om nabostøj. Måske er du overrasket over, at naboen overhovedet kan høre dig. Måske føles det som en indgriben i dit privatliv, at han eller hun har en mening om, hvad du laver i din egen have. Måske drejer klagen sig om en af dine almindelige hverdagsaktiviteter, som det er svært at stoppe, uden at du føler dig urimeligt begrænset i dit egen have. Vis at du gerne vil forsøge at finde en løsning i fællesskab, så I hver især kan leve jeres haveliv, som I helst vil.
 

Hvad siger lovgivningen om støj?

I de regler, som politiet håndhæver, findes der ingen præcise regler for støj i haven. Der findes altså ingen fastsatte decibelgrænser for, hvor meget du må støje. 

Det kan dog straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for de omkringboende. Det fremgår af Ordensbekendtgørelsen, som politiet følger. Det betyder, at det er forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne. Om musik i haven er til gene afhænger bl.a. af tidspunktet. Der er forskel på at spille musik kl. 2 om natten og kl. 14 om dagen.
 

Start altid med at komme med en venlig henstilling til din nabo om at skrue ned for musikken, før du kontakter politiet. Det vil altid være en bedre måde at få ro på. I yderste tilfælde kan du ringe til politiet.

Politiet kan tilkaldes og gribe ind over for slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden. Det fremgår af Ordensbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

bottom of page