top of page
Tropical Leaves

Afstemning låneomlægning
af kloaklån - ektraordinær GF januar 2022

Afstemning - omlægning af kloaklån CNM 

NYT vedr. omlægning af kloaklånet

Kære Haveejere

 

Efter en konstruktiv dialog med en del haveejere har Bestyrelsen besluttet, at indhente et tilbud på forsættelsen af det eksisterende F5 lån.
 

Det der skal stemmes om: 

Det betyder, at man til den ekstraordinære GF den 17 januar skal tage stilling til, om man ønsker, at forlænge det eksisterende F5 lån eller skifte til et fastforrettet lån.

 

Bestyrelsen kan oplyse, at ved F5 lånet så forbliver haveejernes ydelse næsten den den samme. Til gengæld bliver restløbetiden reduceret, idet vi hverken skal betale gebyr for nyt låneoptag, og renten er billigere end ved et fastforrentet lån.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at ved optagelse af et F5 lån er der forsat en usikkerhed om den fremtidige rente.


Negativ rente lægges oven i afdraget hos de haveejere, der har kloaklån:
Der udestår dog forsat en udgift til den negative rente, idet det forsat ikke muligt, at foretage ekstraordinære afdrag på et F5 lån. Det betyder, at de beløb, som kommer ved, at haveejerne indfrier deres lån eller lånet indfries ved et salg skal indsættes på en særskilt konto.  Disse beløb skal der betales en negativ rente af til banken (pt. 0,6%). denne udgift skal naturligvis lægges oveni det afdrag de haveejere der har kloak lån. 

 

Når bestyrelsen er af den opfattelse, at det er de haveejere, der har et lån, som skal betale denne udgift skyldes netop det forhold, at det er deres lån, som er årsagen til de negative renter. Det er derfor ikke fair eller rimeligt, at haveejere, der betalt deres lån ud, skal forsætte med, at betale for de øvrige haveejeres lån.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 

Der indkaldes hermed iht. vedtægternes § 7.3 til ekstraordinær generalforsamling, hvilket afholdes:

 

Mandag, d. 17. januar 2022 kl. 18.00

på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj

 

OBS: Grundet Covid-19 opfordrer Bestyrelsen til, at der kun møder én person op fra hver have.

Der skal fremvises gyldigt Corona pas for at kunne deltage i generalforsamlingen, og der skal bæres mundbind alle steder, undtagen når man sidder ned.

 

Såfremt du er forhindret eller er bekymret for at møde fysisk op til den ekstraordinære generalforsamling, vil bestyrelsen opfordre dig til at benytte den blanket til fuldmagt, som er udarbejdet, og som er medsendt denne indkaldelse. Du kan også hente den her. Din stemme er vigtig!

 

Generalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmetællere

 4. Bestyrelsens forslag til omlægning af foreningens lån, jf. bilag 1

 

Jf. vedtægternes § 7.7:

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer - dvs. medlemmer hvis navn står på medlemsbeviset. Samlevere, familie eller andre bekendte har således ikke adgang.

Foreningens eksterne revisor samt eventuelle indbudte gæster har adgang, dog uden stemmeret.

Jf. dog ovenfor angående opfordring til fremmøde.

 

Medlemmer i restance til foreningen har ingen stemmeret.

Hvert havelod har kun én stemme, der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, hvilken medbringes i original ved fremmøde på generalforsamlingen. Der må maksimalt medtages én fuldmagt pr. haveejer. Fuldmagt afleveres ved indtjekning til generalforsamlingen.

Bilag 1 – Bestyrelsens forslag til ekstraordinær generalforsamling 17. januar 2022


I forbindelse med etablering af kloakker i HF Carl Nielsens Minde optog foreningen et realkreditlån. Dette lån skal opsiges 31. januar 2022 og udløber 31. marts 2022, hvor det skal refinansieres.
 

Refinansieringen af lånet giver foreningen en række økonomiske fordele:

 • Vi kan erstatte et lån, hvor renten reguleres op eller ned hvert 5. år med et fast forrentet lån, dvs. at vi mindsker usikkerheden om fremtidige udgifter og undgår evt. rentestigninger

 • Vi kan erstatte det tidligere F5 lån, hvor der kun var mulighed for ekstraordinære afdrag én gang hver 5. år med et fast forrentet lån, hvor vi kan afdrage hvert kvartal. Herved undgår vi at betale negative renter.

 • Den nuværende løbetid på lånet kan bevares.
   

Refinansieringen kan give denne ulempe:

 • Foreningen går glip af gevinster ved et evt. rentefald, fordi lånet er fast forrentet. Der kan dog optages et nyt lån, men det indebærer nogle låneomkostninger. 
   

Bestyrelsen har indhentet et tilbud på et realkreditlån. Det billigste lånetilbud er, at foreningens restgæld på 23.203.500 kr. refinansieres ved to realkreditlån på henholdsvis 11.359.000 kr. med en løbetid på 25,75 år (det lille kloaklån) og et lån på 11.844.500 kr. med en løbetid på 22,25 år (det store kloaklån). Det er bestyrelsens enstemmige anbefaling at stemme ja til forslaget.
 

Forslag der stemmes om:

Bestyrelsen bemyndiges til at refinansiere foreningens realkreditlån til fast forrentede kontantlån med kvartalsvise afdrag.

JA  / NEJ

SPØRGSMÅL OG SVAR
 

1. Jeg har et kloaklån. Hvad betyder låneomlægningen for mig?
Som udgangspunkt er der ikke den store ændring. Det kan vanskeligt opgøres præcist i kroner og ører, før lånet er optaget.

 

2. Jeg kunne godt tænke mig at indfri mit kloaklån. Kan jeg det, og hvad skylder jeg?
Ja, det kan du godt. Du kan få oplyst, hvad du præcist skylder hos administrationsselskabet WA.
På det lille kloaklån skylder du ca. 33.500 kr., og på det store kloaklån skylder du ca. 54.900 kr. pr. 1. januar 2022.

 

3. Jeg har betalt mit kloaklån. Hvad betyder låneomlægningen for mig?
Ikke noget.

 

4. Betyder låneomlægningen, at havelejen kan nedsættes?

Nej, haveleje og kloaklån har ikke noget med hinanden at gøre.

 

5. Hvis jeg vil sælge min have, skal kloaklånet så fortsat indfries ved salg?
Ja, det er uændret.

6. Hvor mange haveejere har kloaklån?

339 haveejere har det lille kloaklån

218 har det store kloaklån

bottom of page